Štek House u poseti Centru za porodični smeštaj i usvojenje

Štek House u Centru za porodični smeštaj i usvojenje/izvor fb Štek House
U okviru projekta za osamostaljivanje dece bez roditeljskog staranja koje sprovodi Centar za porodični smeštaj i usvojenje, Štek House je danas imao prilike da upozna mlade ljude - korisnike ove ustanove o mogućnostima društvenog angažovanja u zajednici kroz volontiranje ili članstvo u nevladinom sektoru.

Mladi su u okviru naše posete mogli da se upoznaju sa radom Štek House-a , kojim se sve aktivnostima bave nevladine organizacije i na koje sve načine mogu biti deo ovog sektora.
izvor : Štek House fb

Kroz par kratkih radionica istražili smo zajedno probleme i potrebe sa kojima se ovi mladi ljudi susreću ali i pokušali da iznedrimo neke od ideja za rešavanje istih.

Izvor: Štek House fb

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Niš  je ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija. Delatnost Centra usmerena je na izgradnju savremenih, humanih pristupa za zaštitu dece i ostvarivanje dobrobiti deteta na porodičnom smeštaju i usvojenju. U svojoj delatnosti Centar polazi od osnovnih humanih postavki i svoju viziju, misiju i vrednosti sagledava u skladu sa ciljevima svog postojanja.

Neke od aktivnosti koje sprovodi Centar za porodični smeštaj i usvojenje su:

1. promocija i razvoj hraniteljstva odnosno porodičnog smeštaja za decu i mlade, odrasle i starije;
2. priprema budućih hranitelja odnosno pružalaca usluge porodičnog smeštaja i usvojitelja;
3. procena budućih hranitelja odnosno pružalaca usluge porodičnog smeštaja i usvojitelja;
4. obuka budućih hranitelja odnosno pružalaca usluge porodičnog smeštaja i usvojitelja;
5. pružanje podrške hraniteljima odnosno porodicama koje pružaju uslugu porodičnog smeštaja i usvojiteljima;
6. izveštavanje centra za socijalni rad o radu hranitelja i funkcionisanju porodica koje pružaju uslugu porodičnog smeštaja i predlaganje mera radi otklanjanja eventualnih propusta;
7. donošenje odluke o opštoj podobnosti budućih hranitelja i izdavanje potvrde za bavljenje hraniteljstvom;
8. vođenje baze podataka o licima koja pružaju uslugu porodičnog smeštaja i vođenje evidencije i dokumentacije o porodičnom smeštaju, u skladu sa zakonom i drugim propisom;
9. učešće u istraživanjima u oblasti porodičnog smeštaja i usvojenja;
10. učešće u projektnim aktivnostima uoblasti porodičnog smeštaja i usvojenja;
11. izrade raznih informativnih i edukativnih materijala za hranitelje i stručne literature za stručne radnike;
12. informisanje, promocija i organizacija konferencija i seminara u oblasti porodičnog smeštaja i usvojenja.

Коментари

Популарни постови